Studia

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami geopolityki i geostrategii, w tym geopolityki informacyjnej, dziedzin wiedzy, które przeżywają obecnie swój renesans. Nie ma tygodnia, abyśmy nie słyszeli w mediach o znaczeniu geopolitycznym jakiegoś  wydarzenia, o położeniu geopolitycznym jakiegoś państwa czy o trwającej wojnie informacyjnej.

Geopolityka wykładana jest na uniwersytetach i akademiach dyplomatycznych oraz wojskowych całego świata. Szczególne znaczenie ma w krajach mających status mocarstw, bądź państwach pretendujących do tego miana. Z uwagi na geopolityczne położenie Polski znajomości zasad i koncepcji geopolitycznych jest szczególnie ważna dla polskich elit intelektualnych. Studia kładą nacisk na dostarczenie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności jej zastosowania do badań geopolitycznych i analizy współczesnych międzynarodowych procesów politycznych oraz tworzenia długookresowych prognoz.

Absolwent zdobędzie szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy współczesnych procesów geopolitycznych z wykorzystaniem analizy doktryn i koncepcji geopolitycznych czołowych państw świata,
 • umiejętności pozyskiwania informacji analitycznych z powszechnie dostępnych źródeł („biały wywiad”) dzięki opanowaniu technik infobrokerskich,
 • nauczy się wykonywać szkice geopolityczne, także przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania (kartografia geopolityczna),
 • zdobędzie wiedzę z hermetycznych obszarów takich jak walka informacyjna, geopolityka rurociągów, geoekonomia czy geopolityka obszarów polarnych.

UCZESTNICY

Studia przygotowują absolwentów różnych kierunków studiów wyższych do pracy w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej oraz do pracy na wszystkich stanowiskach wymagających rozwoju kontaktów międzynarodowych. Szczególnie adresowane są do pracowników sektora rządowego (dyplomatów, analityków) oraz żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

WYKŁADOWCY

Kadrę dydaktyczną stanowią czołowi badacze geopolityki w Polsce, eksperci Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, oficerowie rezerwy służb mundurowych i analitycy bezpieczeństwa międzynarodowego mający praktyczne doświadczenie w administracji państwowej.

Kierownikiem studiów jest dr Leszek Sykulski.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Czas trwania studiów to dwa semestry (150 godzin)

Realizacja

Zjazdy dwa razy w miesiącu w soboty.

Forma zajęć

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, gry decyzyjne.

Początek zajęć

od semestru zimowego (listopad 2017 r.)

Warunki zaliczenia studiów

uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (analiza geopolityczna). Kadra udzieli pomocy w publikacji najlepszych prac dyplomowych.

PROGRAM

Program obejmuje zagadnienia w zakresie analizy najważniejszych procesów geopolitycznych zachodzących na wszystkich kontynentach (uwzględniając także geopolitykę obszarów polarnych). Uczestnicy otrzymują wiedzę w zakresie rozumianych doktryn i koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata z uwzględnieniem dorobku historycznego, wiedzę w zakresie geoekonomii, geopolityki informacyjnej, umiejętności w zakresie kartografii geopolitycznej oraz niezbędne techniki infobrokerskie („biały wywiad”).  Ważną częścią programu są warsztaty i ćwiczenia praktyczne (kartografia, „biały wywiad”, gry decyzyjne). Studia umożliwiają również przygotowanie do wystąpień publicznych oraz publikacji własnych analiz z zakresu geopolityki i geostrategii.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY (szczegółowy program poniżej):

 • Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej
 • Geoekonomia
 • Kartografia geopolityczna (w tym zajęcia praktyczne)
 • Geopolityka obszarów polarnych
 • „Biały wywiad” w pracy geopolityka (warsztaty)
 • Wojny informacyjne i zarządzanie refleksyjne
 • Teoria gier i symulacje geopolityczne

W ramach czesnego (bez dodatkowych opłat) słuchacze otrzymają unikalne materiały naukowe i dydaktyczne (w tym oprogramowanie). 

CZESNE

Koszt jednego semestru: 1290,00 zł.

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI 

 

Program studiów

Semestr zimowy (80 godzin):

 

Wstęp do geopolityki i geostrategii

4 godziny

Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej

20 godzin

Geostrategia i astrostrategia

10 godzin

Geopolityka informacyjna

10 godzin

Geoekonomia

10 godzin

Geohistoria

10 godzin

Potęgometria i prognozowanie

10 godzin

„Biały wywiad” jako narzędzie geopolityka

6 godzin

Łącznie:

80 godzin

Semestr letni (70 godzin):

 

Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej

20 godzin

Kartografia geopolityczna

10 godzin

Wojny informacyjne i zarządzanie refleksyjne

10 godzin

Geopolityka obszarów polarnych

5 godzin

Teoria gier i symulacje geopolityczne

10 godzin

Geopolityczne ryzyko inwestycyjne

10 godzin

Metodyka pisania analiz geopolitycznych

5 godzin

Łącznie:

70 godzin

 

 

POBIERZ BROSZURĘ