Studia

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami geopolityki i geostrategii, w tym geopolityki informacyjnej, dziedzin wiedzy, które przeżywają obecnie swój renesans. Nie ma tygodnia, abyśmy nie słyszeli w mediach o znaczeniu geopolitycznym jakiegoś  wydarzenia, o położeniu geopolitycznym jakiegoś państwa czy o trwającej wojnie informacyjnej.

Geopolityka wykładana jest na uniwersytetach i akademiach dyplomatycznych oraz wojskowych całego świata. Szczególne znaczenie ma w krajach mających status mocarstw, bądź państwach pretendujących do tego miana. Z uwagi na geopolityczne położenie Polski znajomości zasad i koncepcji geopolitycznych jest szczególnie ważna dla polskich elit intelektualnych. Studia kładą nacisk na dostarczenie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności jej zastosowania do badań geopolitycznych i analizy współczesnych międzynarodowych procesów politycznych oraz tworzenia długookresowych prognoz.

Absolwent zdobędzie szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy współczesnych procesów geopolitycznych z wykorzystaniem analizy doktryn i koncepcji geopolitycznych czołowych państw świata,
 • umiejętności pozyskiwania informacji analitycznych z powszechnie dostępnych źródeł („biały wywiad”) dzięki opanowaniu technik infobrokerskich,
 • nauczy się wykonywać szkice geopolityczne, także przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania (kartografia geopolityczna),
 • zdobędzie wiedzę z hermetycznych obszarów takich jak walka informacyjna, geopolityka rurociągów, geoekonomia czy geopolityka obszarów polarnych.

UCZESTNICY

Studia przygotowują absolwentów różnych kierunków studiów wyższych do pracy w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej oraz do pracy na wszystkich stanowiskach wymagających rozwoju kontaktów międzynarodowych. Szczególnie adresowane są do pracowników sektora rządowego (dyplomatów, analityków) oraz żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

WYKŁADOWCY

Kadrę dydaktyczną stanowią czołowi badacze geopolityki w Polsce, eksperci Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, oficerowie rezerwy służb mundurowych i analitycy bezpieczeństwa międzynarodowego mający praktyczne doświadczenie w administracji państwowej.

Kierownikiem studiów jest dr Leszek Sykulski.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Czas trwania studiów to dwa semestry (150 godzin)

Realizacja

Zjazdy dwa razy w miesiącu w soboty.

Forma zajęć

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, gry decyzyjne.

Początek zajęć

od semestru zimowego (marzec 2017 r.)

Warunki zaliczenia studiów

uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (analiza geopolityczna). Kadra udzieli pomocy w publikacji najlepszych prac dyplomowych.

PROGRAM

Program obejmuje zagadnienia w zakresie analizy najważniejszych procesów geopolitycznych zachodzących na wszystkich kontynentach (uwzględniając także geopolitykę obszarów polarnych). Uczestnicy otrzymują wiedzę w zakresie rozumianych doktryn i koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata z uwzględnieniem dorobku historycznego, wiedzę w zakresie geoekonomii, geopolityki informacyjnej, umiejętności w zakresie kartografii geopolitycznej oraz niezbędne techniki infobrokerskie („biały wywiad”).  Ważną częścią programu są warsztaty i ćwiczenia praktyczne (kartografia, „biały wywiad”, gry decyzyjne). Studia umożliwiają również przygotowanie do wystąpień publicznych oraz publikacji własnych analiz z zakresu geopolityki i geostrategii.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY (szczegółowy program poniżej):

 • Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej
 • Geoekonomia
 • Kartografia geopolityczna (w tym zajęcia praktyczne)
 • Geopolityka obszarów polarnych
 • „Biały wywiad” w pracy geopolityka (warsztaty)
 • Wojny informacyjne i zarządzanie refleksyjne
 • Teoria gier i symulacje geopolityczne

W ramach czesnego (bez dodatkowych opłat) słuchacze otrzymają unikalne materiały naukowe i dydaktyczne (w tym oprogramowanie). 

CZESNE

Koszt jednego semestru: 1300,00 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • poświadczona przez Uczelnię kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód wpłaty minimum 50% czesnego za I semestr i 50 zł opłaty wpisowej.

Do terminu pierwszego zjazdu wymagane jest przesłanie drogą elektroniczną skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia), kwestionariusza osobowego, kserokopii dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty połowy czesnego za pierwszy semestr i 50 zł opłaty wpisowej (łącznie: 700,00 zł). Pozostała część czesnego musi zostać uregulowana nie później niż na II zjeździe.

Szczegóły rekrutacji i harmonogram zjazdów.

Program studiów

Semestr zimowy (80 godzin):

 

Wstęp do geopolityki i geostrategii

4 godziny

Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej

20 godzin

Geostrategia i astrostrategia

10 godzin

Geopolityka informacyjna

10 godzin

Geoekonomia

10 godzin

Geohistoria

10 godzin

Potęgometria i prognozowanie

10 godzin

„Biały wywiad” jako narzędzie geopolityka

6 godzin

Łącznie:

80 godzin

Semestr letni (70 godzin):

 

Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej

20 godzin

Kartografia geopolityczna

10 godzin

Wojny informacyjne i zarządzanie refleksyjne

10 godzin

Geopolityka obszarów polarnych

5 godzin

Teoria gier i symulacje geopolityczne

10 godzin

Geopolityczne ryzyko inwestycyjne

10 godzin

Metodyka pisania analiz geopolitycznych

5 godzin

Łącznie:

70 godzin

 

 

POBIERZ BROSZURĘ